Đánh giá đúng mức công việc

Đánh giá đúng mức công việc

Việc gì cũng đều có cái nặng - nhẹ, cái nhanh - chậm; cần phải phân chia rõ ràng trình tự xử lý trước sau, đồng thời đặt ra kỳ hạn hoàn thành các nhiệm vụ. Hoàn thành từng việc một theo đúng thời gian đã định thì mới không dẫn đến tình trạng được cái nọ mất cái kia, chân tay bối rối và như thế mới càng dễ đi đến thành công.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!