Ăn trộm với con lừa

Hai đứa ăn trộm đánh lộn nhau, cũng vì một con lừa, chúng nó lùa được: thằng kia muốn để nuôi, thằng nọ muốn bán đi. Khi hai bợm ta đang thoi lộn với nhau, đàng kia lo cự đàng nọ, thì có một thằng khác vừa đến, nó nắm dắt quách con lừa đi mất.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký