Ông Trần Quốc Tuấn

ÔNG TRẦN QUỐC TUẤN

Đền Kiếp bạc ở Hải Dương

Hồi nước Nam [Việt Nam] phải quân Mông Cổ sang đánh, vua ta giao binh quyền cho ông Trần Quốc Tuấn. Ông đánh trận đầu, vì quân Mông Cổ nhiều hơn quân ta, nên ông bị thua. Vua thấy thế mới bảo ông rằng: "Thế giặc mạnh lắm, trẫm sợ đánh nhau mãi khổ dân. Hay là trẫm hàng cho dân khỏi khổ?" Ông tâu rằng: "Bệ hạ phán thế, thực có bụng thương dân lắm; nhưng dám xin Bệ hạ biết cho rằng cái đạo làm vua, trước hết phải gìn giữ lấy giang sơn tiên tổ để lại cho đã. Nếu Bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần đi đã." Vua nghe nói thế, vững dạ, không nghĩ đến việc ra hàng nữa.

Giải nghĩa

Binh quyền = quyền rèn tập, coi bảo quân lính.

Trẫm = tiếng vua dùng để chỉ mình như ta nói "tôi", "ta", v.v...

Hàng = chịu phục, thôi không dám kháng cự lại, mà theo quyền phép người.

Giang sơn = đất cát của một nước.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!