Ông Paul Bert

ÔNG PAUL BERT

(Bài này không có trong Tuyển Tập QVGKT, NXB Văn Học, ấn bản 2011)

Ông Paul Bert

Cuộc bảo hộ bên nước ta đặt được ít lâu thì chánh phủ Pháp cử ông Paul Bert sang làm Toàn quyền xứ Đông pháp. Ông là một nhà chánh trị giỏi, lại là một nhà khoa học có tiếng. Ông rất là nhân từ, thấy dân khổ vì loạn lạc đã lâu, bèn tha cho những số thuế còn thiếu, trợ cấp cho những người bị lụt, bị cháy nhà, và sửa sang đê điều cho khỏi hại về sau. Ông mở trường dạy chữ quốc ngữ và chữ Pháp, đặt ra hội đồng kỳ hào lần thứ nhất, khuyến khích việc canh nông và việc thương mại và sửa soạn mở một cuộc đấu sảo đầu tiên những sản vật xứ Đông pháp.

Ông Paul Bert chỉ muốn làm thế nào cho dân ta được sung sướng mà thôi. Chẳng may vì nhọc mệt quá, nên ông bị ốm, ở được bảy tháng bên nước ta thì mất.

Thực là nước Nam mất một bậc đại ân nhân.

Giải nghĩa

Nhà khoa học = người chuyên về một khoa học nào như: toán pháp, thiên văn, y học, vân vân.

Trợ cấp = cho tiền cho gạo để giúp khi túng đói.

Ân nhân = người làm ơn cho mình.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!