"Nam mô A Di Đà Phật" có nghĩa gì?

"Nam mô A Di Đà Phật" có nghĩa gì?

Trong chùa, thiện nam tín nữ thường châm hương đốt nến cầu khấn, miệng luôn luôn niệm mấy tiếng "Nam mô A Di Đà Phật". Nhưng nếu như chúng ta hỏi họ rằng câu này có nghĩa là thế nào, thì sợ rằng hỏi mười người thì có đến tám chín người trả lời không được rành rọt.

"Nam mô" trong tiếng Hán viết là "Nam vô" là phiên âm từ chữ Phạn "Nama" - nghĩa là hết sức tôn kính. Chữ Phạn là một thứ văn tự cổ của Ấn Độ. "Nam mô" nói lên tinh thần nhất tâm quy theo Tam Bảo (Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng) của các tín đồ Phật giáo. Hai chữ này thường được đặt trước tên của các vị Phật và các vị Bồ Tát để bày tỏ sự hết sức tôn kính sùng mộ.

Còn "A Di Đà Phật" là vị Phật tổ sống tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy câu niệm trên là cách thể hiện lòng sùng kính đối với Phật A Đà. Nhưng tại sao lại có nhiều người niệm "Nam mô A Di Đà Phật" như thế?

Đó là vì đạo Phật rất phổ biến ở Trung Quốc. Sau khi được truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc, trong đạo Phật đã dần dần hình thành rất nhiều tông phái. Trong đó có một phái tên gọi là "Tĩnh Thổ Tông" quan niệm rằng Phật tử chỉ cần thành kính niệm "Nam mô A Di Đà Phật" là đức giáo chủ nơi Tây Phương Cực Lạc, tức là Phật A Di Đà sẽ tiếp nhận họ vào Tĩnh Thổ vô cùng tốt đẹp và trang nghiêm, diệt trừ được mọi tội lỗi, tai ương, còn sau khi chết đi sẽ được du nhập thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Vì cách tu hành của Tĩnh Thổ Tông hết sức giản dị, cho nên tông phái này rất phổ biến dưới thời nhà Đường và cho tới ngày nay nó vẫn cỏn có ảnh hưởng to lớn trong các tín đồ Phật giáo. Do đó câu "Nam mô A Di Đà Phật" đã và vẫn còn luôn luôn xuất hiện ở cửa miệng các thiện nam tín nữ đạo Phật.

"A Di Đà Phật" còn là Vô Lượng Thọ Phật. Vì thế có người niệm "Nam mô Vô Lượng Thọ Phật".

BÀNG KIÊN

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)